Wstęp deklaracji:

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej Interaktywna mapa Urzędu.

Dane teleadresowe jednostki:

 • Adres 42-600 Tarnowskie Góry, Rynek 4.
 • Telefony +48 32 39 33 600, +48 32 39 33 601.
 • Fax +48 32 39 33 602, +48 32 39 33 609.
 • Sms +48 504 958 079.
 • E-mail sekretariat@tarnowskiegory.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-11-19.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-19.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia:

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 roku są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miejski w Tarnowskich Górach i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych;
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Ułatwienia na stronie podmiotowej www.wirtualnyurzad.tarnowskiegory.pl:

 1. Strona internetowa www.tarnowskiegory.pl spełnia założenia Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami (Dz.U. 2012, pozycja 1169);
 2. Strona www.tarnowskiegory.pl została zaprojektowana zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0. poziom AA;
 3. Strona posiada możliwość odczytania przez program dla osoby z niepełnosprawnością wzroku. Informacje publikowane na stornie są możliwe do odnalezienie i odczytania za pomocą klawiatury. Wyjątkiem są elementy, które zwyczajowo nie mogą być wykonane klawiaturą (np. rysunek odręczny);
 4. Strona jest dostępna w przeglądarkach i na urządzeniach z włączoną obsługą CSS;
 5. Stronę da się znacząco powiększyć narzędziami przeglądarki i z poziomu strony. Powiększona strona nie gubi treści;
 6. Strona posiada kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących treść stosunek jasności tekstu do tła 4,5 do 1;
 7. Wszystkie pliki multimedialne są dostępne lub udostępniane w postaci alternatywnej – posiada opis tekstowy audiodeskrypcji;
 8. Wszystkie tytuły strony i podstrony są unikalne;
 9. Wszystkie odnośniki na stronie internetowej są unikalne.

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 2021-11-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Tomasz Trzcionkowski.
e-mail: t.trzcionkowski@tarnowskiegory.pl
Numer telefonu: + 48 32 39 33 769.

Procedura wnioskowo-skargowa:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 4:

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście główne, jedno wejście do Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta i jedno wejście do Wydziału Finansowego;
 2. Do wejścia głównego prowadzą schody wyposażone w poręcz;
 3. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami;
 4. Przy wejściu do budynku Urzędu podany jest numer telefonu dla osób z niepełnosprawnościami, pod którym można uzyskać informacje o załatwianej sprawie jak również wezwać pracownika, który pomoże w załatwieniu sprawy w Urzędzie;
 5. Obok budynku wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami;
 6. W budynku osoba z niepełnosprawnością ma możliwość korzystania z pomocy urzędnika posługującego się językiem migowym na poziomie A1 Polskiego Języka Migowego;
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 8. Nad wejściem jest głośnik systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące – totupoint;
 9. W budynku znajdują się pętle indukcyjne w poniżej wymienionych miejscach:
  – w kasie Urzędu na parterze (wejście od strony Rynku), jest pętla indukcyjna recepcyjna stacjonarna;
  – w Kancelarii Ogólnej Urzędu w pokoju numer 3 na parterze budynku jest pętla indukcyjna przenośna.
 10. W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla, oznaczenia kontrastowe i pola uwag. Dostępny jest druk powiększony dla osób słabowidzących.

Budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2:

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście główne, jedno wejście od tyłu budynku oraz jedno boczne;
 2. Do wszystkich wejść prowadzą schody’;
 3. Budynek wyposażony jest w windę dostosowaną dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 4. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami;
 5. W budynku osoba z niepełnosprawnościami ma możliwość korzystania z pomocy urzędnika posługującego się językiem migowym na poziomie A1 Polskiego Języka Migowego;
 6. W budynku znajduje się punkt informacyjny z miejscem dostosowanym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 7. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich;
 8. Za budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe w bliskim sąsiedztwie windy dla osób z niepełnosprawnościami;
 9. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze i na pierwszym piętrze budynku;
 10. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 11. Nad wejściem jest głośnik systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące – totupoint;
 12. W budynku znajdują się pętle indukcyjne w poniżej wymienionych miejscach:
  – w Punkcie Obsługi Klienta na parterze na  stanowisku do obsługi osób niepełnosprawnych jest pętla indukcyjna recepcyjna stacjonarna;
  – w kasie Urzędu na parterze w pokoju numer 8 jest pętla indukcyjna recepcyjna stacjonarna;
  – w Kancelarii Ogólnej Urzędu na parterze budynku w pokoju numer 1 jest pętla indukcyjna przenośna.
 13. W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla, oznaczenia kontrastowe i pola uwag. Dostępny jest druk powiększony dla osób słabowidzących;
 14. Powierzchnie szklane, w tym wypadku drzwi szklane są oznakowane taśmą kontrastową.

Budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2a:

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ul. Sienkiewicza 2a;
 2. Do wejścia prowadzą schody wyposażone w poręcz;
 3. W budynku osoba z niepełnosprawnością ma możliwość korzystania z pomocy urzędnika posługującego się językiem migowym na poziomie A1 Polskiego Języka Migowego;
 4. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami;
 5. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami;
 6. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.